Visual TCPIP Router 1,00Chương trình này được thiết kế để chỉnh sửa các mạng lưới các tuyến đường bảng. Visual TCP / IP Router có giao diện đồ hoạ tiện lợi cho một tuyến đường mới thêm và cho xóa của bất kỳ tồn tại. Nó rất đơn giản để tạo mới hoặc xóa các tuyến đường hiện hữu bằng cách sử dụng CP Visaul / IP Router. Đối với việc thêm chọn kiểu kết nối, điểm đến địa chỉ, mặt nạ mạng, số liệu (1 theo mặc định), chọn tuyến đường này nên được kéo dài. Sau đó nhấn "nút Add tuyến đường". Nếu các thông số chỉ có đúng tuyến đường mới xuất hiện trong bảng tuyến. Để xóa các điểm tuyến đường địa chỉ IP và nhấn phím "Delete lộ" nút. Một cách khác -. Tìm được con đường bạn cần trong bảng tuyến (kéo dài hoặc hoạt động tuyến đường), chuột phải bấm nút trên tuyến đường này và nhấn "Delete" mục trình đơn
tải về ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1294