1.1.0 que diêmTrong trò chơi này bạn thêm hoặc loại bỏ que diêm để hình thành một số định trước của hình vuông. vuông có thể được hình thành bởi 4 que diêm, 8 que diêm hoặc 12 que diêm. Các hình vuông có thể chồng chéo lên nhau vì vậy nó có thể không dễ dàng như nó có vẻ Yêu cầu:. NET Framework 2.0 [(5). ] download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/714