Để việc mua bán được thuận lợi và spam khi hàng đã bán. Nếu hàng đã bán hết xin vui lòng nhấn vô hình
trên khung soạn thảo để nó tự chèn tấm hình này vô nha:
Cú Pháp Code là [end][/end]