1.Cửa tự động cho ngôi nhà hiện đại

Bạn đang phân vân không biết tìm ở đâu nhà cung cấp các sản phẩm tự động (cửa kính, cửa cổng, barrie, cửa nâng garage, cửa cuốn, khóa điện,…) đáng tin cậy?
Tại Việt nam, cửa tự động của Sơn Hải là bạn đồng hành của nhiều nhà thầu, chủ đầu tư chọn lắp ở các công trình, cơ quan, xí nghiệp như: khách sạn Hải Quân - Hải Phòng, Chi cục Thuế - Q.Hà Đông, Viện Dầu Khí quốc Gia, Công ty liên doanh thiết bị viễn thông,…

cua tu dong GRIZZLY

cua tu dong nhập khẩu từ Đài Loan
cua tu dong xoay

Model:
Hãng:


cöa xoay tù ®éng 4 c¸nh DITEC - Italy

(Model: EXEO4A36)

Th«ng sè kü thuËt:

- ChiÒu cao tæng thÓ (Overall height): 2.500 mm

- ChiÒu cao lät lßng (Clear height): 2.310 mm

- ChiÒu cao vßm (Canopy height): 190 mm

- §é réng lèi ®i ra vµo (Clear width):2.400mm

- §ưêng kÝnh tæng thÓ (Overall width): 3.680mm

- Sè c¸nh quay: 4 c¸nh

Mét sè thiÕt bÞ chÝnh:

- HÖ thèng m« t¬ chuyÓn ®éng cöa

- HÖ thèng ®iÒu khiÓn cöa(bé ®iÒu khiÓn trung t©m).

- 02 bé c¶m nhËn Rada PASM24

- C¶m biÕn an toµn (Anti-shearing)

- 04 c¸nh quay tù ®éng (kÝnh dµy 4+4mm)

- HÖ thèng v¸ch tÜnh kÝnh cong (kÝnh dµy 5+5mm)

- Bé lùa chän c¸c chÕ ®é häat ®éng cöa ECOMK

- Nót nhÊn më khÈn

- Nót më cöa cho ngưêi tµn tËt

- Tay n¾m ®Èy c¸nh cöa EMAM

- Bé khãa ®iÖn tù ®éng (cho phÐp cöa khãa khi chän chÕ ®é khãa ë Bé lùa chän chÕ ®é ho¹t ®éng ECOMK).

- Toµn bé khung v¸ch, c¸nh cöa ®ưîc s¬n tÜnh ®iÖn theo mµu RAL c¬ b¶n.

- Trô xoay vµ vßm phÝa trªn (canopy) ®ưîc s¬n mµu.

to chuc su kien | dịch vụ cưới hỏi | cưới hỏi trọn gói | nha thong minh | dien thong minh