Đây là vài bằng chứng để trả lời cho câu hỏi

"Why the men die before the women?"