Chọn 1 trong 2 mã nguồn sau:
 • nv2rc2_setup.rar : NukeViet 2.0 RC2 có Forum PHPBB2
 • nv2rc2_noForum_setup.rar : NukeViet 2.0 RC2 không có Forum

Cài bằng 1 trong 2 cách sau:
1. Cài đặt tự động

 • Giải nén file mã nguồn ta được 3 thư mục: sql, installupload.
 • Tải toàn bộ các files và thư mục bên trong thư mục upload lên thư mục public_html trên hosting.
 • CHMOD 777 cho các thư mục sau: tmp, uploads (và các thư mục con bên trong nó), thư mục data (nằm trong thư mục includes).
 • Tiến hành cài đặt bằng việc truy cập địa chỉ http://www.yourwebsite.com/install/install.php
 • Sau khi cài xong, vào Admin Control Panel, mục Editor, sửa Mã kiểm tra quyền sử dụng bằng một chuỗi ký tự ngẫu nhiên càng phức tạp càng tốt.

2. Cài đặt thủ công

 • Giải nén file mã nguồn ta được 3 thư mục: sql, installupload.
 • Copy toàn bộ các files và thư mục bên trong thư mục install vào trong thư mục upload.
 • Tải toàn bộ các files và thư mục bên trong thư mục upload lên thư mục public_html trên hosting.
 • CHMOD 777 cho các thư mục sau: tmp, uploads (và các thư mục con bên trong nó), thư mục data (nằm trong thư mục includes).
 • Tạo 1 cơ sở dữ liệu trống và import file nv2rc2_24_05_2009.sql (trong thư mục sql) vào cơ sở dữ liệu mới được tạo này. Lưu ý: khi import các bạn chọn Character set of the file latin1.
 • Edit các thông số $dbhost, $dbname, $dbuname, $dbpass trong file mainfile.php cho phù hợp với thông số cơ sở dữ liệu của bạn. Lưu ý, nếu bạn chỉ có 1 tài khoản đăng nhập CSDL thì bạn nhập 3 lần giống nhau cho thông số $dbuname$dbpass.
 • Hệ thống sẽ thông báo cho bạn biết thành công hay chưa. Sau khi cài đặt xong, hãy đăng nhập vào trang quản trị http://www.yourwebsite.com/admin/admin.php (Bí danh: admin, email: admin@mail.com, mật khẩu: 123456) Ngay lập tức bạn phải:
  • Vào mục Người quản trị để thay đổi email và mật khẩu của admin mặc định.
  • Vào mục Thành viên để thay đổi email và mật khẩu của thành viên mặc định.
  • Vào mục Liên hệ để thay địa chỉ email tài khoản liên hệ mặc định.
  • Vào mục Cấu hình, để cấu hình lại URL của site, Nơi lưu cookie cho đúng.
  • Vào mục Editor, sửa Mã kiểm tra quyền sử dụng bằng một chuỗi ký tự ngẫu nhiên càng phức tạp càng tốt.


Hướng dẫn bởi Laser