Bài 1 (trang 64 SGK Hóa 12): Cho các polime : polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6; polibutadien. Dãy các polime tổng hợp là :
xem thêm : Bảng Tuần Hoàn Hóa Học
A. polietilen, xenlulozo, nilon-6, nilon-6,6.B. polietilen, polibutadien, nilon-6, nilon-6,6.C. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.D. polietilen, nilon-6, nilon-6,6, xenlulozơ.Lời giải:Đáp án B.