Gần 20 năm vẫn thường xuyên nghe bài này, vẫn cảm giác da diết như ngày đầu...

https://cailuongtheatre.vn/cai-luong...an-minh-phung/