Tham khảo Chi tiết mục lục 1 bài chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên Mục Lục chi tiết của bài chuyên đề tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG I:LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
  1. Các vấn đề cơ bản của đầu tư trong nền kinh tế nói chung và trong doanh nghiệp nói riêng.

1.1 Khái quát về đầu tư.1.1.1 Khái niệm đầu tư.1.1.2 Vai trò của Đầu tư.1.1.2.1 Vai trò của Đầu tư đối với nền kinh tế.1.1.2.2 Vai trò của Đầu tư với nhà đầu tư.1.1.3 Phân loại đầu tư.1.1.4 Đặc điểm của Đầu tư.1.2. Đầu tư tài chính.1.2.1 Phân loại Đầu tư tài chính.1.2.2 Vai trò của đầu tư tài chính trong nền kinh tế.1.2.2.1. Nhân tố quan trọng tác động đên tăng trưởng và phát triển kinh tế.1.2.2.2 Đầu tư tài chính tác động đến chuyển dich cơ cấu kinh tế.1.2.2.3 Đầu tư tài chính gián tiếp làm tăng năng lực khoa học công nghệ của đất nước.1.2.2.4 Đầu tư tài chính tác động đến tổng cung, tổng cầu của nền kinh tế.1.3. Đặc điểm của hoạt động đầu tư tài chính trong doanh nghiệp.1.4. Vai trò của hoạt động đầu tư tài chính.1.5. Phân biệt đầu tư tài chính với các loại hình đầu tư còn lại.1.6 Quy trình đầu tư tài chính.1.6.1. Quá trình đầu tư:1.6.2 Đo lường lợi tức và rủi ro:1.6.2.1 Đo lường lợi tức:1.6.2.2 Đo lường rủi ro.1.7 Các nguồn hình thành lên vốn đầu tư tài chính.1.7.1 Vốn điều lệ.1.7.2. Quỹ dự trữ bắt buộc và quỹ dự trữ tự nguyện.1.7.3. Các khoản lãi của những năm trước chưa sử dụng và các quỹ được sử dụng để đầu tư hình thành từ lợi tức để lại công ty.1.7.4. Nguồn vốn nhàn rỗi tự dự phòng nghiệp vụ.1.8. Các nguyên tắc đầu tư.1.8.1. Nguyên tắc an toàn.1.8.2. Nguyên tắc sinh lời.1.8.3. Nguyên tắc đảm bảo khả năng thanh toán thường xuyên.1.8.4. Nguyên tắc đa dạng hoá.1.8.5. Nguyên tắc lợi ích công cộng.1.9 Các nhân tố tác động đến đầu tư tài chính của các Doanh Nghiệp.1.9.1 Các nhân tố bên trong Doanh Nghiệp1.9.2 Các nhân tố bên ngoài.CHƯƠNG IITHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY2.1 Khái quát về doanh nghiệp.2.1.1 Khái niệm về doanh nghiệp.2.1.2 Tổng quan về tình hình hoạt động của các Doanh Nghiệp Việt Nam.2.1.3 Thuận lợi và khó khăn của Doanh Nghiệp trong đầu tư tài chính từ khi Việt Nam gia nhập WTO.2.1.4 Hành lang pháp lý và chính sách đầu tư tài chính của Nhà Nước.2.1.5 Tình hình thị trường hiện này và lựa chọn kênh đầu tư tài chính của DN.2.1.5.1 Thị trường liên doanh và góp vốn đầu tư.2.1.5.2.Thị trường chứng khoán nước ta hiện nay:2.2 Thực trạng đầu tư tài chính của các Doanh Nghiệp Việt Nam hiện nay.2.2.1. Mục tiêu, mô hình tổ chức quản lý đầu tư của công ty.2..2.1.1. Mục tiêu của các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư tài chính hiện nay.2.2.1.2 Mô hình tổ chức quản lý đầu tư tài chính của các Doanh Nghiệp hiện nay.2.2 Nguồn vốn đầu tư, danh mục đầu tư của các Doanh Nghiệp khi đầu tư tài chính.2.2.1. Nguồn vốn đầu tư.2.2.2.Danh mục đầu tư tài chính của các Doanh Nghiệp.2.2.3. Phân tích chi phí, doanh thu, lợi nhuận của hoạt động ĐTTC của các DN hiện nay.2.3 Phân tích hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của các doanh nghiệp hiện nay.Bảng 2.7 hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của các doanh nghiệp hiện nay2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động tài chính của Doanh Nghiệp hiện nay.2.4.1 Thành công và thuận lợi.2.4.1.1 Những thành công.2.4.1.2 Những thuận lợi.2.4.2. Những tồn tại và hạn chế trong hoạt động đầu tư tài chính của DN.2.5. Một số nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư tài chính của các Doanh Nghiệp.2.5.1. Nguyên nhân từ phía Doanh Nghiệp.2.5.2. Nguyên nhân từ nền kinh tế.CHƯƠNG 3:MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG TÍNH HIỆU QUẢ CỦA ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY3.1 Một số kiến nghị với công tác quản lý của nhà nước.3.1.1. Xây dựng lại chính sách thuận lợi cho hoạt động đầu tư.3.1.2. Phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán.3.1.3 Cải cách chế độ hành chính.3.1.4. Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành mà Doanh Nghiệp hoạt động.3.1.5. Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá, cho thuê, bán khoán các doanh nghiệp Nhà nước làm ăn kém hiệu quả.3.1.6 Một số quy định pháp luật chưa bảo đảm quyền tự do kinh doanh và tạo thuận lợi cho việc gia nhập thị trường của DN.3.1.7. Một số quy định pháp luật chưa đủ thông thoáng, chưa tạo điều kiện tốt nhất cho việc tiếp cận các nguồn lực cho đầu tư, kinh doanh.3.1.8 Một số quy định pháp luật còn phân biệt đối xử, chưa bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, các tổ chức và cá nhân trong đầu tư.3.1.9. Một số quy định pháp luật thiếu minh bạch, chưa đầy đủ, thống nhất.3.2. Một số kiến nghị đối với các Doanh Nghiệp Việt Nam.3.2.1. Cần phải có đội ngũ nhân viên đầu tư chất lượng.3.2.2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức.3.2.3. Hoàn thiện danh mục đầu tư hay đa dạng hoá hình thức và đối tượng đầu tư.3.2.4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư.3.2.4.1. Hệ thống chỉ tiêu thẩm định dự án đầu tư.3.2.4.2. Đánh giá những thông tin mà các chỉ tiêu, phương pháp phân tích đem lại.3.2.5. Chuyên môn hoá đội ngũ thẩm định.KẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOXem thêm: luận văn kế toán, giải pháp nâng cao chất lượng cho vay

chuyên đề tốt nghiệp Nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính của DN Việt Nam

Trích lời kết luận của bài chuyên đề tốt nghiệp

Đầu tư tài chính và DN đầu tư tài chính là những khái niệm còn khá mới đối với thị trường tài chính của nước ta những năm gần đây. Những nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực đầu tư này còn rất ít, hành lang pháp lý chưa hoàn chỉnh. Điều này cũng đang gây khó khăn cho hoạt động quản lý của nhà nước. Trong xu thế phát triển chung của nền kinh tế xã hội, các doanh nghiệp luôn có quyền hy vọng vào một tương lai tốt đẹp sự phát triển của thị trường chứng khoán, đứng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, trên thị trường đầu tư tài chính hiện nay đang diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp với nhau. Doanh nghiệp nào cũng muốn tồn tại và phát triển. Chính vì vậy, nếu hoạt động đầu tư tài chính đạt hiệu quả cao sẽ là chỗ dựa vững chắc cho hoạt động đầu tư phát triển và ngược lại hoạt động kinh doanh đạt chất lượng tốt là nền tảng cho hoạt động đầu tư tài chính khi có nguồn vốn dư thừa để lại. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài này là việc làm có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận lẫn thực tiễn. Trong quá trình nghiên cứu, phân tích đánh giá những mặt được và chưa được trong hoạt động đầu tư của các DN Việt Nam, những nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động đến hiệu quả hoạt động đầu tư, em mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của các DN. Những ý kiến đề xuất trong khóa luận này chỉ là những đóng góp nhỏ trong tổng thể các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động đầu tư tài chính. Hy vọng rằng những đóng góp này sẽ giúp ích phần nào cho các DN trong công tác nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính.Xem đầy đủ: chuyên đề tốt nghiệp