Kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học Kinh Tế Quốc Dân trong vòng 1 năm qua cho thấy điểm sáng về chất lượng đầu ra của nhà trường với hơn 95% sinh viên có việc làm.

Xem thêm:
- Hệ vừa học vừa làm đại học Kinh Tế Quốc Dân - cơ hội dành cho cả thí sinh mới tốt nghiệp TPHT
- Học Liên thông kinh tế quốc dân - Chuyên ngành Kế toán

Đợt khảo sát được thực hiện vào tháng 12 năm 2017 đối với hơn 1600 sinh viên vừa tốt nghiệp trong vòng 1 năm trở lại (từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2017), kết quả cho thấy có hơn 95% sinh viên đã có được việc làm, trong đó có nhiều ngành học tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt 100%.
Tỷ lệ sinh viên có việc làm chỉ sau một vài tháng tốt nghiệp ra trường đạt 95,42%, trong đó có 5,98% đang học nâng cao.

Trong tổng số 16 ngành học của Nhà trường, kết quả cho thấy 04 ngành học có tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt 100% ngay sau khi tốt nghiệp ra trường, đó là: Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học máy tính, Kinh tế tài nguyên và Ngôn ngữ Anh. Đây không phải là những ngành được đánh giá có sức hút lớn đối với sinh viên nhưng thực tế tình hình việc làm đã cho thấy hiệu quả của chương trình đào tạo và tính gắn kết trong hoạt động đào tạo của Nhà trường với nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó những ngành được cho là thế mạnh trước đây thì tỉ lệ có việc làm vẫn rất cao như: Kế toán (98,34%); Quản trị KD (95,31%); Kinh tế (94,39%)…


Cũng theo kết quả khảo sát, hơn 50% việc làm của sinh viên trong diện khảo sát này là ở khu vực tư nhân, hơn 18% trong khu vực Nhà nước, gần 15% trong khu vực liên doanh, đặc biệt có gần 15% tự tạo việc làm, điều này phản ánh xu hướng khởi nghiệp kinh doanh trong sinh viên Nhà trường khi sinh viên được giới thiệu, tiếp cận các thông tin về khởi nghiệp trong quá trình học tập trên ghế nhà trường.

Kết quả về khảo sát tình hình việc làm sinh viên sau tốt nghiệp trong vòng 1 năm sẽ là căn cứ quan trọng để Nhà trường tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo, điều chỉnh phù hợp chương trình và chỉ tiêu đào tạo các ngành, đặc biệt mở thêm một số ngành mới đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay. Dự kiến chỉ tiêu và ngành tuyển sinh đại học năm 2018 của trường Đại học Kinh tế quốc dân sẽ có một số điều chỉnh căn cứ trên kết quả khảo sát này cũng như thực tiễn nhu cầu của xã hội và năng lực đào tạo của Nhà trường.