Thanh công cụ AGUTA Expert 1,0ToolbarExpert là một chương trình để tạo thanh công cụ tùy chỉnh mà làm việc như Internet Explorer plugin. Chương trình này tạo ra một tập tin thực thi mà cài đặt một thanh trình duyệt bổ sung, có một trường tìm kiếm và một số các trình đơn thả xuống. Một thanh công cụ được tạo ra với khả năng nổi bật ToolbarExpert cung cấp thu hút đối tượng mục tiêu đến trang web của công ty bạn và lý tưởng cho các trang web của công ty cũng như các công cụ tìm kiếm, chương trình liên kết, quảng cáo tài trợ.
download ở đây [(4) [] (5)] download ở đây </a>
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1275