Gồm có:

Chương 1 - Tổng quan

Chương 2-Case-Power

Chương-3_Mainboard

Chương-4_CPU

Chương-5_Ram

Chương-6_HDD

Chuong-7_CDRom

Chuong-8_Key-Mouse

Chuong-9_Cards

Chuong-10_LaprapMT

Chuong-11_Setup-Win98

Chuong-12_Setup-WinXP

Chuong-13_Ghost

Chuong-14_PQMagic

Chuong-15_LAN-Internet

Chuong-16_Suachua


các bạn dơnload tại đây