BookViewer Skins 1,0BookViewer Skins là một plugin cho kịch bản BookViewer thường xuyên. Đây là niềm vui, và là một cách tuyệt vời để thêm một số phong cách cho văn bản bạn cần phải đặt trên web. Tải lên một tập tin văn bản với Internet và cho phép người dùng xem nó như là một cuốn sách thực sự, thậm chí lật trang với hiệu ứng âm thanh. Nếu bạn có nhiều sách, chúng được hiển thị trong một thư viện mà từ đó để lựa chọn các cuốn sách mà bạn muốn. Các từ được thiết lập để phù hợp với trang hoàn hảo, và các trang được tạo ra tự động. Kịch bản chia sách ra thành các trang trên bay, và bạn có thể di chuyển qua các nội dung bằng cách nhấp vào các cạnh của trang. Có rất nhiều phong cách cuốn sách có sẵn, và bằng cách quét trong BẠN bao gồm các trang đó là đơn giản để tạo mẫu của riêng bạn. Kịch bản này sẽ tạo ra một bảng nội dung tự động cho cuốn sách đó có chương Yêu cầu:. Perl, Webserver
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1116