Chuyển đổi trực tuyến Máy tính Metric 1,00Chuyển đổi trực tuyến Số liệu tính toán chỉ sử dụng trình duyệt web của bạn mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung. Làm việc trong bất kỳ trình duyệt web như Internet Explorer, Mozilla Firefox, vv Đặt giá trị bạn muốn chuyển đổi, bấm vào nút có hướng chuyển đổi và nhận được giá trị chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi từ ... đến và trở lại: inches đến milimeters, bãi t ometers, dặm để km, mẫu để ha, ozes để gramms, bảng cho kg, đá để kg, lít đến lít, grads fahrenhet để grads C, cals đến J [(0). ]
download ở đây [(4) [] (5)] download ở đây </a>
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1105