PHẦN MỀM KẾ TOÁN QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
VIC –EACCOUNT STANDARD
Được xây dựng và phát triển dựa trên nhu cầu thực tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp. Phần mềm kế toán VIC- EACCOUNT Standard có nhiều tính năng mạnh và nhiều tiện ích giúp cho việc sử dụng chương trình được dễ dàng và khai thác chương trình một cách hiệu quả nhất.
VIC- EACCOUNT Standard cập nhập các thông tư quy định mới nhất của Bộ tài chính về chế độ kế toán: thông tư 23/2005/TT-BTC, 88/2004/TT-BTC, thông tư 84/2004/TT-BTC, quyết định 165/2002/QĐ-BTC, thông tư 89/2002/TT-BTC, thông tư 55/2002/TT-BTC, thông tư 82/2002/TT-BTC, quyết định 144/2001/QĐ-BTC, quyết định 167/2000/QĐ-BTC, thông tư 122/2000/TT-BTC, quyết định 1864/1998/QĐ-BTC, thông tư 60/200/2007/TT-BTC…

I.CHI TIẾT

Phần mềm kết toán VIC- EACCOUNT Standard theo dõi, tập hợp chi phí đến từng sản phẩm, công trình, kể cả các sản phẩm vụ việc là dịch vụ, phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố. Tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp như hệ số, giản đơn, phân bước, đơn hàng, công trình xây dựng, hợp đồng hay định mức.
Tập hợp và phân bổ các chi phí sản xuất như nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí máy thi công công trình, chi phí quản lý, chi phí bán hàng giao dịch...Tiêu thức phân bổ tự động hoặc theo chủ quan của người quản lý rất đa dạng tuỳ thuộc vào đặc thù của đối tượng được sản xuất và tính giá thành sản phẩm như phân bổ theo hệ số, theo một tiêu thức đã khai báo (chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, doanh số, giá trị hợp đồng...
Báo cáo chi phí giá thành đầy đủ phục vụ công tác quản trị sản xuất kinh doanh: tập hợp, phân tích bóc tách từng yếu tố chi phí của mỗi sản phẩm, vụ việc ở từng công đoạn hay sản phẩm cuối cùng, so sánh chi phí thực tế và chi phí định mức, kế hoạch...
Phân hệ này tiếp nhận thông tin từ các phân hệ khác như vốn bằng tiền, tổng hợp, kho, tài sản...sau khi xử lý tính toán giá vốn sẽ cập nhật vào các phiếu nhập kho cũng như vào phân hệ kế toán tổng hợp.

Chứng từ đầu vào
•Phiếu kế toán
•Phiếu nhập - Xuất kho
•Chứng từ chi
•Cập nhật dở dang đầu kỳ
•Tính các chi phí phân bổ
•Tính giá thành định mức
•Tính giá thành sản phẩm
Chức năng Danh mục
•Khai báo các danh mục đối tượng
•Cập nhật định mức
•Khai báo chỉ tiêu phân bổ

Báo cáo chi phí giá thành sản phẩm
•Bảng tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm
•Bảng chi phí tiền lương, BHXH và KPCĐ cho sản phẩm
•Thẻ tính giá thành sản phẩm
•Bảng tổng hợp giá thành

Báo giá thành công trình xây lắp
•Bảng kê chứng từ
•Bảng kê chứng từ theo công trình
•Bảng kê chứng từ nguyên vật liệu theo công trình
•Bảng tổng hợp số phát sinh theo công trình
•Tổng hợp số phát sinh luỹ kế theo công trình
•Tổng hợp số phát sinh NVL theo công trình
•Tổng hợp chi phí sản xuất theo công trình
•Bảng cân đối số phát sinh của các công trình
•Số dư đầu kỳ của các công trình
•Báo cáo Lãi/Lỗ từng công trình

Các báo cáo chi phí theo tiểu khoản

•Bảng phân bổ chi phí chung – Tk 627
•Bảng phân bổ NVL CCDC – Tk 152, 153
•Bảng phân bổ tiền lương BHXH – Tk 334, 338
•Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ – Tk 214
•Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản
•Tổng hợp số phát sinh theo tiểu khoản
•Cân đối số phát sinh các tiểu khoản

Các báo cáo chi phí theo vụ việc

•Bảng kê chứng từ theo vụ việc
•Bảng kê chứng từ NVL theo vụ việc
•Tổng hợp số phát sinh theo vụ việc
•Tổng hợp chi phí sản xuất theo vụ việc
•Bảng cân đối số phát sinh theo vụ việc
•Số dư đầu kỳ của các vụ việc

Hãy liên hệ với VIC để bạn có được sự tư vấn và dùng ngay trong công việc.
- Chúng tôi phục vụ tất cả các tỉnh thành trong cả nước

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIC
Phòng kinh doanh:
Nguyễn Thu Phương
Mobile: 0988.186.916
Địa chỉ: Tầng 6 Tòa Nhà Hà Thành Plaza- 102 Thái Thịnh- Đống Đa- HN
Email: phuongnt.vic@gmail.com
Yahoo nick : nguyenphuong_tb
Website : www.vicvn.com