Batch File FTP Sync tải 2010.2.1205
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1477