Phân vùng Tiết kiệm 3,90
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1066