CleverPrint 2010y
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/458