4Videosoft iPhone vào máy tính Chuyển 4.0.16
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/541