Xác Nhận Email 120.239aVí dụ về cách Javascrpt và PHP có thể làm việc cùng nhau để cung cấp xác nhận đơn giản và mở rộng hình thức email. Sử dụng điều này như là một điểm khởi đầu cho quá trình xác nhận nhiều hơn phía máy chủ phức tạp mà không làm mới màn hình Yêu cầu:. không
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/885