Zip nhiều thư mục và nhiều thư mục vào zipfiles 9,0
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1532