Browser 2,0 DLISDlisBrowser cho thấy các hồ sơ hợp lý trong một hình thức thuận tiện như một cây phân cấp. Mỗi hồ sơ được hiển thị như là một chi nhánh, trong đó có các ngành khác, ví dụ như logic Reel Header Record (RHLR) có chứa nhiều băng Header logic Records (THLR), THLR từng có nhiều tin Header logic Record (FHLR), mỗi FHLR có thể chứa thông tin ghi âm (loại 34), Định dạng dữ liệu kỹ thuật Record (loại 64), dữ liệu (loại 0) và các hồ sơ khác bao gồm FHLR. Nội dung của mỗi bản ghi được hiển thị trong cửa sổ khác dưới hình thức cụ thể đối với hồ sơ này. Nếu một bản ghi có thể chứa dữ liệu trong mã số đại diện khác nhau, để chỉ cho họ dữ liệu được in trong các màu sắc khác nhau .
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1012