Windows Defender cập nhật mới nhất tính 1.95.861.0Gói tin này sẽ giúp bạn cài đặt bản cập nhật định nghĩa mới nhất của Windows Defender

Nếu bạn gặp vấn đề khi cố gắng cài đặt bản cập nhật định nghĩa cho Windows Defender, bạn có thể tải về bản cập nhật định nghĩa mới nhất cho máy tính chạy một 32. - bit (x86) hoặc 64-bit phiên bản của Windows.
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/107