Tipard iPhone với máy tính chuyển 3.3.46
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/538