VideoPad biên tập video chuyên nghiệp 2,20
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/816