Bánh Trung Thu 1.1.0Trong trò chơi này, bạn nên chọn lên bánh trung thu thứ tự giảm dần số lượng lòng đỏ mà họ có, càng nhanh càng tốt. Số lượng phạm vi lòng đỏ 1-9 và bạn cần phải có tốc độ phản ứng nhanh và phán quyết tức thời để làm chủ trò chơi này Yêu cầu:. . NET Framework 2.0
download ở đây