Quyền được cưỡi xe máy bát phố

Quyền được mặc áo chống rét như người


Quyền được sống hơn khối ngườiĐược tôn trọng chẳng kém ai

Có nghĩa vụ trông giữ nhà cửa

Trông giữ hàng hóa

Tình nguyện viên hướng dẫn… việc tế nhị


Dẫn đoàn trong lễ hội


Được quyền ăn… bất cứ thứ gì thích

“Lễ” tiễn lên đường làm nghĩa vụ… cho con người

Đang thực hiện nghĩa vụ cao cả

Hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang

Từng phần cơ thể đều trở thành món khoái khẩu của người Việt


Ngon từ thịt


Ngọt từ xương
)