PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
(Eams)
(Easy Accounting Management System)
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH
 • Quản lý mua hàng, bán hàng.
  Quản lý doanh số theo từng hợp đồng, từng mặt hàng, nhóm hàng, từng khách hàng, nhà cung cấp hay nhân viên, từng khu vực, từ đó làm cơ sở phân loại đánh giá tiềm năng khách hàng, nhà cung cấp.
 • Quản lý Nhập – Xuất – Tồn kho .
  + Quản lý chi tiết cho từng chứng từ Nhập – Xuất . Xem danh sách phiếu nhập, xuất kho.
  + Báo cáo nhập xuất tồn kho theo từng ngày, tuần, tháng…. Theo từng khách hàng, nhà cung cấp.
  + Báo cáo nhập xuất tồn tổng hợp nhiều mặt hàng, Báo cáo nhập xuất tồn từng mặt hàng.
  + Định khoản theo chứng từ.
  + Có thể quản lý nhiều kho hàng theo yêu cầu.
 • Quản lý danh mục khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên.
  Trong bất kỳ một công ty nào, cũng luôn có số lượng tương đối danh sách khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên. EAMS tạo ra báo biểu cung cấp việc quản lý thông tin chi tiết từng khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và việc phát sinh giao dịch của các đối tượng này.
 • Sổ công nợ chi tiết đến từng phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
  Sổ công nợ có hiển thị ngày tháng nhập kho, số hóa đơn, số PNK, PXK ,số lượng, đơn giá, thành tiền. Do đó đáp ứng được quản lý chi tiết cho nhà quảnlý.
  Báo cáo công nợ tổng hợp khách hàng, nhà cung cấp
  Và chi tiết công nợ của từng đối tượng.

 • Quản lý hoạt động thu chi (vốn bằng tiền).
  Quản lý nghiệp vụ thu chi tiền mặt tại quỹ, tại từng ngân hàng. Sổ báo cáo quỹ tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng theo từng chứng từ phát sinh, theo ngày, tuần tháng…

 • Quản lý Tài sản cố định.
  _ Cập nhật danh mục TSCĐ, bộ phận sử dụng TSCĐ.
  _
  Trích khấu hao TSCĐ, quản lý khấu hao.
  _ Theo dõi tổng hợp, chi tiết sổ tài sản cố định.

 • Quản lý kế toán theo hệ thống sổ chi tiết, sổ cái tài khoản kế toán.
  _ Hệ thống sổ sách kế toán theo quy định hiện hành (QĐ 48, 15).
  _ Ngoài ra EAMS còn cung cấp các lọai sổ kế toán chi tiết khác nhằm quản lý theo yêu cầu thực tế của DN.
  _ Kiểm tra theo dõi sổ tài khoản theo từng tài khoản đối ứng.
 • Phần Quản lý tính toán giá thành và định mức.
  _ Phần này cung cấp cho người dùng quản lý định mức tiêu hao NVL, lao động,.. để sản xuất ra tổng số sản phẩm và cho từng sản phẩm.
  _ Phân tích tình hình tiêu hao Nguyên vật liệu, lao động.. theo số định mức và số thực tế, từ đó đánh giá quá trình sản xuất.
  _ Xác định chi phí và tính giá thành sản phẩm.

 • Dựa trên các tỷ số tài chính giúp phân tích tình trạng tài chính của Doanh nghiệp, từ đó cung cấp những thông tin hữu ích phục vụ cho việc ra Quyết định quản lý.

 • Báo cáo thuế cập nhật quy định mới nhất ( TT60), có thể xuất sang phần mềm HTKK 2.5.1 của tổng cục thuế thông qua excel.

 • Hệ thống báo cáo tài chính theo quy định hiện hành .

 • Chức năng tìm kiếm phân lọai, tổ chức dữ liệu kế toán theo nhiều tiêu thức khác nhau.

 • Phần hệ thống cho phép phân quyền, quản lý người dùng, sao lưu dữ liệu...

 • Nhận sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh phần mềm theo yêu cầu đặc thù của Doanh nghiệp.

 • Nhận thiết kế phần mềm theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp.
http://www.hoangminhsoft.com/
Phòng KD : 08 6.2603.171 – 0908.531.544
Email : sales@hoangminhsoft.com
Email: Info@hoangminhsoft.com