HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013


Giá: 325 000 đ
Lượt xem: 170
  • Sô lượng:
Hệ thống mục l,ục ngân sách Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý ngân sách Nhà nước của một quốc gia. Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước có bao quát được các hoạt động kinh tế và các giao dịch thì việc thu thập, phân tích và xử lý số liệu mới đầy đủ: từ đó cung cấp thông tin kịp thời cho công tác lập dự toán ngân sách nhà nước, điều hành, quản lý, kiểm soát ngân sách; đồng thời cung cấp thông tin cần thiết phục vụ việc ra các quyết định phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước của Việt Nam được ban hành từ năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để dần hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách Nhà nước trong quá trình đổi mới. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 110/2012/TT-BTC ngày 3 tháng 7 năm 2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC về hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước áp dụng từ tháng 8 năm 2012. Ngoài ra, Chính phủ và các Bộ Ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy về quản lý tài chính, sử dụng vốn, quỹ, kinh phí ngân sách Nhà nước, kiểm toán ngân sách Nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia... Nhằm kịp thời cung cấp tài liệu cho các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp cùng Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG TỪ 8/2012) - QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, SỬ DỤNG CÁC QUỸ, KINH PHÍ NGÂN SÁCH NĂM 2013

Cuốn sách bao gồm những nội dung sau:

Phần 1: Luật ngân sách và Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (áp dụng từ tháng 8 năm 2012).

Phần 2: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2013

Phần 3: Hướng dẫn quản lý tài chính, quản lý và sử dụng các quỹ, kinh phí ngân sách nhà nước.

Phần 4: Chế độ công tác phí, mua sắm tài sản nhà nước tại cơ quan đơn vị.

Phần 5: Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 - 2013.

Phần 6: Văn bản pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !Chi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800

Trung Tâm Sách Tài Chính

Địa chỉ: 257/8 Phạm Đăng Giảng, Quận Bình Tân, TPHCM

Website:http://sachtaichinh.vnEmail: sachtaichinh.vn@gmail.com


SÁCH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013
Order by: Name Giá Date Popular Predefined Display: 5 10 15 20 24 25 50


Mua tài liệu


Mua tài liệu


Mua tài liệu
Mua tài liệu


Mua tài liệu

Chi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800

Trung Tâm Sách Tài Chính

Địa chỉ: 257/8 Phạm Đăng Giảng, Quận Bình Tân, TPHCM

Website:http://sachtaichinh.vnEmail: sachtaichinh.vn@gmail.com