PHẦN MỀM KẾ TOÁN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SSOFT ACCOUNTING 9.0

Phần mềm kế toán SSOFT Acounting 9.0 cho phép tiến hành kế toán của quá trình sản xuất, từ lúc đưa vật liệu vào sản xuất tới lúc sản xuất thành phẩm.
Phần mềm kế toán SSOFT Acounting 9.0 cho phép tiến hành kế toán của quá trình sản xuất, từ lúc đưa vật liệu vào sản xuất tới lúc sản xuất thành phẩm.

Chương trình SSOFT Acounting 9.0 có những khả năng sau:

•quản lý các thông tin cần thiết cho việc lập kế hoạch và kế toán sản xuất thành phẩm, bao gồm lập định mức chi phí nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ;
•kế toán sản xuất thành phẩm, chi phí nguyên liệu, vật liệu và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
•kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp, nguyên vật liệu nhận gia công, bán thành phẩm và thành phẩm;
•kế toán công cụ, dụng cụ lao động;
•kế toán chi phí sản xuất, hạch toán theo giá thành dự tính và thực tế cùng với việc sử dụng các phương pháp phản ánh chi phí gián tiếp;
•kế toán các hoạt động sản xuất bổ trợ;
•kế toán phế phẩm dùng lại.

Có thể kế toán thành phẩm bằng cách sử dụng tài khoản 631 “Giá thành sản xuất” hoặc không sử dụng tài khoản này. Nếu trong các tài khoản kế toán doanh nghiệp cần biết chênh lệch giá thành thực tế so với giá thành dự tính thì nên sử dụng tài khoản 631. Nếu thông tin này không cần thiết thì tài khoản 631 có thể không sử dụng và kế toán xuất xưởng thành phẩm sẽ được đơn giản hóa.
Việc phân bổ chi phí gián tiếp được thực thi không chỉ trong các tình huống đơn giản mà cả trong những tình huống phức tạp. Có thể chỉ ra phương pháp phân bổ đối với từng bộ phận và từng dạng chi phí.
Để ghi nhận sự kiện đưa nguyên vật liệu vào sản xuất sử dụng chứng từ "Phiếu yêu cầu vật tư".
Đưa nguyên vật liệu vào sản xuất
Để ghi nhận sự kiện đưa nguyên vật liệu vào sản xuất sử dụng chứng từ "Phiếu yêu cầu vật tư".

Xuất xưởng thành phẩm
Kết quả công việc của các bộ phận sản xuất hàng ngày được nhập vào cơ sở thông tin bằng chứng từ "Báo cáo sản xuất theo ca".
Trên chứng từ này, tại thẻ “Thành phẩm” có thể đưa ra các thông tin về sản phẩm đã xuất xưởng, còn tại thẻ “Nguyên vật liệu” – thông tin về nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất. Để thông tin về nguyên vật liệu có thể điền tự động thì cần sử dụng bảng liệt kê.

Bảng kê chi tiết là bảng kê nguyên vật liệu và các nguyên vật liệu phụ trợ khác được sử dụng khi sản xuất thành phẩm. Tất cả bản mô tả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, bộ sản phẩm và thành phẩm được lưu trong cơ sở thông tin ở danh sách mặt hàng chung, giúp đơn giản hóa quá trình lập bảng kê, kết quả là làm đơn giản hóa việc lập kế hoạch và quản trị. Bộ sản phẩm hoặc thành phẩm có thể được sản xuất từ bất kỳ những phần tử khác trong danh sách mặt hàng. Sau đó, thành phẩm có thể được đưa vào làm thành phần của sản phẩm khác.

Tại thẻ “Dịch vụ” có thể đưa ra các thông tin về “Dịch vụ nội bộ” được cung cấp bởi bộ phận khác thuộc doanh nghiệp.
Kế toán sản xuất chính và sản xuất bổ trợ
Chứng từ "Báo cáo sản xuất thay ca" cho phép phản ánh vào kế toán doanh nghiệp xuất xưởng và chi phí sản xuất chính cũng như sản xuất bổ trợ. Phụ thuộc vào sản xuất có phải là sản xuất chính hoặc sản xuất bổ trợ không, trong mục tin "Tài khoản chi phí" có chỉ ra tiểu khoản nào đó 1541 "Sản xuất kinh doanh chính", hoặc tài khoản 1543 "Chi phí sản xuất bổ trợ".

Kế toán phế phẩm dùng lại
Chứng từ "Báo cáo sản xuất theo ca" cho phép phản ánh vào kế toán doanh nghiệp phế phẩm dùng lại. Thông tin về phế phẩm dùng lại được tạo ra khi sản xuất sản phẩm thì cần chỉ ra trong thẻ "Phế phẩm dùng lại".
Dịch vụ sản xuất
Cung cấp dịch vụ sản xuất là một dạng đặt biệt của quá trình sản xuất. Dịch vụ sản xuất khác với sản xuất thành phẩm hoặc bán thành phẩm, bởi vì việc cung cấp dịch vụ sản xuất không làm phát sinh bất kỳ vật tư, hàng hóa nào phải ghi nhận vào kế toán của doanh nghiệp.
Kết quả của quá trình sản xuất đặc biệt này được nhập vào cơ sở thông tin bằng chứng từ “Biên bản cung cấp dịch vụ sản xuất”. Một trong trong những chức năng của chứng từ này là ghi nhận chi phí nguyên vật liệu có liên quan với việc cung cấp dịch vụ sản xuất.
Việc tiếp nhận vào kho phế thải dùng lại trong quá trình sản xuất được ghi nhận bằng chứng từ “Ghi tăng nguyên vật liệu từ sản xuất”.
Kiểm kê chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Vào cuối tháng số dư nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh dở dang có thể được điều chỉnh bằng chứng từ "Kiểm kê chi phí sản xuất kinh doanh dở dang".

Tính giá thành sản phẩm
Giao dịch kế toán chi phí sản xuất được tự động phản ánh vào kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế.
Việc tính giá thành sản phẩm đã sản xuất bởi doanh nghiệp được thực hiện tự động bằng các giao dịch cuối kỳ. Kết quả có thể xem bằng bảng tính hàng kỳ.
Khi tính giá thành phẩm (dịch vụ) và bán thành phẩm đối với các bộ phận khác nhau và dạng chi phí thì có thể chỉ ra cơ sở phân bổ chi phí gián tiếp khác nhau.

Công cụ, dụng cụ lao động
Công cụ, dụng cụ lao động là một dạng vật tư, hàng hóa mà khi chuyển giao vào sản xuất được phân loại ra thành dạng đặc biệt.
Giống như các loại vật tư hàng hóa khác, công cụ và dụng cụ lao động được nhập vào danh mục “Mặt hàng”. Nhưng đối với một công cụ, dụng cụ lao động, trong danh mục này đều có gắn với “Mục đích sử dụng”, trong đó có ấn định các thông số ghi giảm: thời hạn sử dụng hữu ích trong suốt các tháng, các phương pháp ghi giảm giá trị trong sản xuất (“Đường thẳng”, “Ghi giảm giá trị khi chuyển giao vào sản xuất”, “Giữ đúng tỷ lệ khối lượng sản phẩm (công việc, dịch vụ)”), các phương pháp định khoản chi phí của doanh nghiệp.
Việc tiếp nhận công cụ và dụng cụ lao động vào doanh nghiệp, cũng như chuyển giao cho doanh nghiệp khác được nhập vào hệ thống theo như quy trình chung tiếp nhận vật tư, hàng hóa.

Đưa công cụ, dụng cụ vào sử dụng
Việc đưa công cụ, dụng cụ lao động vào sản xuất được nhập bằng chứng từ “Đưa công cụ, dụng cụ vào sử dụng”. Ngoài ra, đối với quần áo bảo hộ lao động, cần chỉ ra nhân viên của công ty sử dụng quần áo bảo hộ.
Giá trị của công cụ, dụng cụ và quần áo bảo hộ có thể được ghi giảm ngay sau khi đưa vào sử dụng. Nhưng công cụ, dụng cụ này sẽ tiếp tục được kế toán trong SSOFT Acounting 9.0 tại tài khoản ngoài bảng cho đến lúc thanh lý thực tế.
Ghi giảm công cụ, dụng cụ
Ghi giảm giá trị công cụ, dụng cụ đang sử dụng được thực hiện tự động theo thông số đã chọn trong phần các thao tác kế toán cuối tháng.
Để ghi giảm thực tế công cụ và dụng cụ (do hao mòn hoặc do hư hỏng), có thể sử dụng chứng từ “Ghi giảm công cụ, dụng cụ đang sử dụng”. Việc ghi giảm có thể được thực hiện trước khi qui định mục đích sử dụng, hoặc là nhập vào bên Nợ tài khoản mặc định của kế toán doanh nghiệp. Nếu giá trị nguyên vật liệu đã được ghi giảm khi đưa vào sử dụng thì có thể sao chép từ kế toán ngoài bảng. Một phần bảng của chứng từ “Ghi giảm công cụ và dụng cụ đang sử dụng” có thể được điền tự động.
Để nhập lại công cụ và dụng cụ đang sử dụng trong sản xuất vào kho, có thể dùng chứng từ “Nhập lại công cụ, dụng cụ đang sử dụng”.

Gia công
Chương trình SSOFT Acounting 9.0 tự động hóa các hoạt động sản xuất với vật tư, hàng hóa không gắn với việc chuyển giao quyền sở hữu. Đó là hoạt động sản xuất gia công.

Doanh nghiệp sản xuất có thể gia công khi không sử dụng hết công suất thiết bị sản xuất của doanh nghiệp. Trong kế toán, doanh nghiệp gia công không thể tiến hành giống như sản xuất thành phẩm bởi vì sản phẩm nhận được từ kết quả gia công là thuộc quyền sở hữu của người sở hữu nguyên vật liệu. Công việc gia công được phản ánh vào kế toán như là một dịch vụ (dịch vụ gia công).
Có thể có tình huống ngược lại, khi mà doanh nghiệp không đủ hoặc không có cơ sở sản xuất thì có thể đặt dịch vụ gia công ở nơi khác. Kế toán các dịch vụ này tại doanh nghiệp đặt gia công có những đặc quyền riêng như: doanh nghiệp được bảo lưu quyền sở hữu nguyên vật liệu cũng như tất cả các sản phẩm, bán thành phẩm và thành phẩm nhận được trong quá trình chế biến.

Chương trình SSOFT Acounting 9.0 được sử dụng cho cả 2 phương án khi doanh nghiệp đóng vai trò là người nhận làm gia công, cũng như khi đóng vai trò là người sở hữu nguyên liệu (người đặt làm gia công).
Để phản ánh vào cơ sở dữ liệu các hoạt động gia công, có thể sử dụng các chứng từ có mục đích tổng hợp và các chứng từ chuyên dụng. Dữ liệu về cung cấp dịch vụ gia công được nhập bằng chứng từ “Cung cấp dịch vụ gia công”.
Các hoạt động gia công được phản ánh tự động trong kế toán doanh nghiệp tương ứng với các đặc điểm của loại sản xuất này.

- Chúng tôi phục vụ tất cả các tỉnh
Trân trọng !
Thông tin liên hệ.
------------------------------------------------------
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM SSOFT VN
( VN SSOFT SOFTWARE TECHNOLOGY .,JSC )
Ms: Vũ Thu Gấm
Mobile : 0984716661
Email gamvt.ssoft@gmail.com
YahooNick : ssoftpro01(online cả ngày)
Add : P308,N1B,KĐT Trung Hòa Nhân Chính,TX, HN
Tel/Fax : 04 3 9947283
Website : www.ssoft.vn