PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP GAMA.SMB

1. Giới thiệu
Với sự am tường sâu sắc về lĩnh vực kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, cộng với đội ngũ lành nghề giỏi về công nghệ và với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phần mềm kế toán, công ty đã cho ra đời sản phẩm phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® nhằm mục đích tin học hóa nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp.
Các tính năng của phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® bao gồm: tổ chức lưu trữ dữ liệu, cách thức xử lý số liệu và các chức năng khác được thiết kế hoàn chỉnh nhằm đáp ứng các nghiệp vụ ghi nhận hạch toán kế toán của một doanh nghiệp như: Kế toán vốn bằng tiền, Quản lý công nợ, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hàng tồn kho, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tổng hợp...

Vốn bằng tiền

Thực hiện các nghiệp vụ thông thường về kế toán vốn bằng tiền.
Công việc xử lý chênh lệch tỷ giá được thực hiện hoàn toàn tự động.
Cung cấp các báo cáo Phiếu thu, Phiếu chi, Sổ quỹ tiền mặt, Nhật ký thu - chi phục vụ công tác kế toán vốn bằng tiền.
Tất cả các bút toán của Module này đều kết xuất lên Sổ cái và phản ánh công nợ, doanh thu (tùy theo bút toán phản ánh nghiệp vụ).

Màn hình lập phiếu chi:Mua hàng

Màn hình nhập liệu mua hàng được thiết kế khoa học và tiện dụng. Có thể thực hiện nhiều phương thức mua hàng khác nhau (mua nội địa, nhập khẩu trực tiếp), cho phép theo dõi tình hình mua hàng theo đơn hàng. Trường hợp có Thuế nhập khẩu và Chi phí mua hàng, phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® sẽ quản lý các chi phí phát sinh kèm theo hóa đơn hàng mua.

Cho phép người dùng thực hiện các bút toán đa dạng: mua hàng hóa, mua dịch vụ, mua hàng bán thẳng, chuyển thẳng sản xuất hoặc mua hàng nhập kho. Phiếu nhập kho được thiết kế hoàn toàn tự động thích hợp với hóa đơn mua hàng.

Việc xử lý thuế GTGT hoàn toàn tự động, dữ liệu tự động kết xuất lên Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào.

Màn hình lập phiếu mua hàng:Bán hàng

Màn hình nhập liệu đơn giản được thiết kế gần giống với hóa đơn GTGT, giúp người dùng nhập liệu nhanh. Việc hạch toán doanh thu, thuế, đơn giá được mặc định.

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® phân biệt đối tượng công nợ, đối tượng lên bảng kê thuế GTGT, giúp kế toán ghi nhận đối tượng rõ ràng, đáp ứng tốt các yêu cầu kế toán công nợ và báo cáo thuế.

Ngoài ra, phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® còn cho phép xuất kho tự động dựa trên hóa đơn bán hàng.

Các báo cáo bán hàng gồm: Sổ chi tiết bán hàng, Báo cáo phân tích doanh số hàng bán theo loại mặt hàng, đối tượng.

Tự động truy xuất dữ liệu lên Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra (báo cáo thuế).

Màn hình lập hóa đơn bán hàng:

Công nợ

Gồm có công nợ phải thu và công nợ phải trả.

Nợ phải thu quản lý tất cả các khoản phải thu như: phải thu tiền hàng, tạm ứng, thuế đầu vào được khấu trừ, các khoản phải thu khác,...

Nợ phải trả quản lý các khoản nợ phải trả, từ các khoản vay ngắn hạn như phải trả người bán, phải trả nhân viên, bảo hiểm xã hội, thuế GTGT phải nộp, các khoản phải trả khác; cho đến các khoản nợ và vay dài hạn.

Quản lý công nợ theo nhiều tiêu thức, bao gồm: đối tượng, nguyên tệ, tài khoản và khoản mục. Người dùng có thể lập các bảng kê nợ phải thu, phải trả dưới dạng tổng hợp hay chi tiết theo các yếu tố nói trên.

Báo cáo công nợ rất đa dạng sẽ giúp người dùng nhìn số liệu dưới nhiều góc độ từ tổng hợp đến chi tiết.

Truy vấn số liệu

Việc truy vấn số liệu được thiết kế rất linh động, phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cung cấp các phương thức truy vấn dữ liệu chuẩn như: Truy vấn để xem các phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho có trong hệ thống theo nhiều tiêu thức truy vấn khác nhau.

Với công cụ tìm kiếm tiên tiến và tiện dụng, người dùng có thể thực hiện việc truy vấn các nghiệp vụ trong hệ thống rất tiện lợi và nhanh chóng.

Báo cáo

Các sổ sách kế toán được cung cấp đầy đủ theo các chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành:
Bảng cân đối số phát sinh
Sổ cái
Nhật ký sổ cái
Nhật ký chung (hoặc chứng từ ghi sổ)

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cung cấpđầy đủ các báo cáo tài chính gồm:
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh
Bảng lưu chuyển tiền tệ

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cung cấp các báo cáo thuế gồm:
Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
Báo cáo nhập xuất tồn
Tờ khai thuế

Bên cạnh đó, phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® còn cung cấp hệ thống các báo cáo chi tiết rất đầy đủ và có thể tùy biến theo yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp. Các báo cáo chi tiết điển hình:
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ chi tiết công nợ
Sổ chi tiết vật tư
Sổ chi tiết hàng mua
...
Đặc biệt, phần mềm Kế toán chuyên nghiệpGAMA.SMB® cung cấp cho người dùng một công cụ thiết lập rất manh mẽ để thiết lập các báo cáo phức tạp như:
· Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào.
· Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra.
· Bảng cân đối kế toán.
· Báo cáo kết quả kinh doanh.
· Lưu chuyển tiền tệ.
· ...
Qua đó người dùng có thể tùy biến các báo cáo nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị hoặc khi có sự thay đổi trong chế độ, chuẩn mực kế toán.

Thiết lập bảng kê thuế GTGT

Theo quy định của Bộ Tài Chính, doanh nghiệp có 3 loại bảng kê đó là:
· Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn (mẫu 03).
· Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn GTGT (mẫu 05).
· Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra (mẫu 02).
· Tờ khai thuế GTGT.
Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cho phép bạn thiết lập cách thức lấy giữ liệu các loại bảng kê này.

Thiết lập báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,... được thiết kế hết sức linh động cho phép người dùng can thiệp và điều chỉnh các chỉ tiêu. Nhờ vậy, các thay đổi hệ thống tài khoản cũng như mẫu biểu báo cáo có thể được người dùng thiết lập lại kịp thời mà không cần phải yêu cầu đến nhà cung cấp sửa lại chương trình.

Màn hình thiết lập "Bảng cân đối kế toán"Tính năng kế toán hàng tồn kho

Ngoài những tính năng đầy đủ của kế toán, phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® còn cung cấp các tính năng đáp ứng nhu cầu kế toán kho của doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý chi tiết nhập xuất tồn mặt hàng, chủng loại hàng,... Tự động tính giá xuất kho cho từng mặt hàng.
Việc phân chia các nghiệp vụ Nhập kho, Xuất kho, Xuất vận chuyển nội bộ giúp cho công tác kế toán kho được hoàn thiện.
Các báo cáo về tồn kho rất đa dạng: Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn; Sổ chi tiết vật tư; Thẻ kho.

Màn hình xuất kho:


Tính năng kế toán tài sản cố định

Quản lý tài sản cố định

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® được thiết kế để quản lý chi tiết các nghiệp vụ phát sinh của tài sản cố định.
Tự động tính khấu hao và phẩn bổ khấu hao theo mục đích sử dụng.
Thẻ tài sản được kết xuất tự động, các biểu mẫu được thiết kế theo chuẩn của Bộ Tài Chính.

Màn hình cập nhật tài sản cố định:Quản lý công cụ dụng cụ

Tính năng kế toán công cụ dụng cụ được thiết kế linh hoạt, cho phép người dùng quản lý một cách chi tiết. Chúng ta có thể xuất dùng CCDC từ hàng tồn kho, từ mua hàng chuyển dùng trực tiếp... Việc kế toán CCDC được thiết kế chuẩn theo quy định: người dùng khai báo và quản lý các CCDC, thiết lập phương pháp phân bổ chi phí (phân bổ đều, phân bổ 2 lần), lập các phiếu báo hỏng (nếu có). Hàng kỳ, chương trình sẽ tự động trích khấu hao, kết chuyển vào Sổ cái.

Màn hình xuất dùng công cụ dụng cụ:


2. Chức năng.
Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm "PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP GAMA.SMB®", chúng tôi kính gửi đến quý khách hàng bảng liệt kê các chức năng sản phẩm phần mềm GAMA.SMB®:
Stt Mô tả sản phẩm, chức năng sản phẩm
1 Danh mục mặt hàng - Danh mục phân loại mặt hàng - Danh mục đơn vị tính - Danh mục kho hàng
2 Danh mục đối tượng - Danh mục phân loại đối tượng - Danh mục đối tượng (KH, NCC, Phòng Ban, Ngân Hàng,…)
3 Danh mục khác - Danh mục tài khoản - Danh mục loại chứng từ - Danh mục khác (loại hóa đơn, nhóm thuế,...)
4 Nghiệp vụ kế toán - Lập phiếu thu, phiếu chi tại quỹ, thu chi qua ngân hàng - Lập phiếu mua hàng - Lập phiếu bán hàng - Lập phiếu bán hàng trả lại - Hạch toán bút toán tổng hợp - Phân bổ chi phí trả trước, doanh thu nhận trước - Chênh lệch tỷ giá - Kết chuyển cuối kỳ
5 Quản lý tồn kho - Quản lý nhập kho, xuất kho, vận chuyển kho - Tính giá xuất kho - Lên báo cáo nhập/xuất/tồn kho
6 Kế toán Tài sản cố định - Quản lý danh mục Tài sản cố định - Tự động tính khấu hao và chuyển bút toán KH vào Sổ cái. - Quản lý danh mục CCDC - Phân bổ chi phí CCDC

3. Điểm mạnh
Công nghệ tân tiến
Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® được xây dựng trên công nghệ tân tiến và hiện đại. Sản phẩm được chạy trên nền của hệ điều hành Windows 32bit, Windows 64bit. Font chữ Unicode, cơ sở dữ liệu là SQL Server 2005, giao diện là công nghệ .NET.

Đơn giản, dễ sử dụng
Các màn hình được thiết kế đơn giản, tiện dụng cho công tác nhập liệu, người dùng có thể tự định nghĩa bật tắt các mục tuỳ chọn. Các màn hình được thiết kế một cách nhất quán, các từ ngữ sử dụng rất gần gũi với người dùng. Chúng ta có thể tự cài đặt và tự vận hành phần mềm mà không cần đến sự hỗ trợ của các chuyên gia phần mềm.

Nhập xuất với Excel
Phần mềm hỗ trợ việc nhập tự động (import) từ excel vào cơ sở dữ liệu các danh mục mặt hàng, khách hàng trong các bút toán mua hàng, bán hàng. Việc này giúp cho việc nhập liệu nhanh, đặt biệt là thuận tiện cho việc làm dịch vụ kế toán nhiều doanh nghiệp.

Tính tự động cao
Các nghiệp vụ kế toán phức tạp như: Xử lý chênh lệch tỷ giá tự động, Phân bổ các khoản chi phí trả trước, doanh thu nhận trước, Tính giá xuất kho,.. được phân tích, thiết kế khoa học, chuyên nghiệp phục vụ tốt nhất công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp.

Báo biểu chuẩn
Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cung cấp hệ thống các báo cáo chuẩn như sổ quỹ tiền mặt, phiếu thu chi, nhập xuất kho,… cho đến các báo cáo tài chính theo chuẩn mực hiện hành của kế toán Việt Nam.

Dịch vụ hỗ trợ
Việc phát triển phần mềm cùng các dịch vụ đi kèm như là tư vấn đào tạo, khắc phục lỗi,… được tổ chức thành các phòng ban và thực hiện theo một quy trình chuẩn rất khoa học và chuyên nghiệp.

Phát triển phần mềm
Quá trình phát triển phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® được kiểm soát bằng một quy trình hết sức chặt chẽ. Các tính năng đưa vào phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® được khảo sát và nghiên cứu kỹ; việc thiết kế các chức năng và lập trình được triển khai đồng bộ dựa trên sự phân công và phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận.
Bên cạnh đó, mỗi tính năng của chương trình đều được trải qua quá trình kiểm tra chất lượng nghiêm khắc, tỉ mỉ trước khi đưa vào ứng dụng tại khách hàng. Nhằm đảm bảo tính ổn định cao nhất trong quá trình sử dụng phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® .

Hỗ trợ trực tuyến
Bên cạnh phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® hoàn hảo còn có đội ngũ tư vấn triển khai có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực kế toán thường xuyên túc trực. Công ty Omega luôn luôn hỗ trợ miễn phí trực tuyến qua mạng internet, thông qua địa chỉ Omega.com.vn <http://omega.com.vn/sanpham/PRO0012/phan-mem-ke-toan-chuyen-nghiep.html>

Video demo sản phẩm http://www.youtube.com/watch?v=dLWMr...layer_embedded
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AIBIP
ĐC : 52B YWang - P. Eatam - Tp. Buôn Ma Thuột - ĐakLak
ĐT: 0500 3707744 - 0972721799 - 0947786633
yahoo : kiemkhach_anhhung76
email: info@aibip.com
Website : http://aibip.com


Phần mềm quản lý tiệm cầm đồ
Phần mềm quản lý SaLon Ô TÔ
Phần mềm quản lý cà phê
Phần mềm quản lý nhân sự
Phần mềm quản lý kho
Thiết kế website theo yêu cầu