Cặp nhim giong 3 tháng tuổi Trại Nhím Ba Đành
Cơ sở sản xuất nhim giong : Trại Nhím Ba Đành
Loại con giống: nhim giong

Xuất xứ: nhim giong Vietnam