Thầy trò giỏi toán


22. Thách nhầm người


23. Quen tay


24. Tuyệt chiêu rửa bát
25. Ý trời


26. Cách không điểm hỏa