Áp dụng sai đối tượng


16. Đánh dấu


17. Thoát hơi


18. Được voi đòi tiên


19. Núi ở trong lòng


20. Bé cái nhầm