Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cho rằng, đề mục “Cải tổ công việc của Đại hội đồng Liên hợp quốc” đã trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất trong quá trình cải cách Liên hợp quốc nói chung và Đại hội đồng Liên hợp quốc nói riêng.

Ngày 19/11, Đại hội đồng Liên hợp quốc họp toàn thể thảo luận về đề mục “Cải tổ công việc của Đại hội đồng Liên hợp quốc.”

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Bùi Thế Giang cho rằng, sau 18 năm kể từ khi lần đầu tiên được chính thức đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng Liên hợp quốc, đề mục này giúp tăng cường hiệu quả và hiệu lực công việc của Đại hội đồng, làm cho Đại hội đồng thực sự trở thành cơ quan thảo luận, hoạch định chính sách và đại diện chủ yếu của Liên hợp quốc.

Đại sứ nhấn mạnh, trong thế giới tùy thuộc lẫn nhau ngày nay, khi không một quốc gia nào có thể tự giải quyết tất cả các vấn đề của mình, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chứng tỏ là diễn đàn thích hợp nhất để tất cả các nước thảo luận và đưa ra quyết định về những giải pháp hữu hiệu, bền vững cho những vấn đề có tầm quan trọng cao nhất đối với cộng đồng quốc tế.

Việt Nam ủng hộ việc Đại hội đồng Liên hợp quốc tiếp tục thảo luận những vấn đề thời sự toàn cầu có ý nghĩa quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển, hòa bình, an ninh, nhân đạo, quyền con người, trên cơ sở tham khảo ý kiến các quốc gia thành viên, quan tâm đầy đủ tới lợi ích của đông đảo thành viên, nhất là của các nước đang phát triển.

Đánh giá tính chất cốt yếu của việc thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong quá trình cải tổ Đại hội đồng, Đại sứ Bùi Thế Giang đề nghị sử dụng biểu đồ theo dõi việc thực hiện các nghị quyết liên quan do Nhóm công tác chuyên trách khóa 62 xây dựng như một cơ sở tham chiếu trong việc thảo luận kỹ lưỡng và đánh giá thực chất mảng công tác quan trọng này.

Ông nói Việt Nam ủng hộ việc tăng cường điều kiện và phương tiện làm việc cho Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, coi đó là một khâu then chốt nữa trong việc cải tổ công tác của Đại hội đồng Liên hợp quốc, đồng thời lưu ý sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Đại hội đồng với các cơ quan chính yếu khác của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, ủy ban chính và cơ quan trực thuộc của Đại hội đồng.

Đại sứ Bùi Thế Giang hoan nghênh quyết định của Đại hội đồng Liên hợp quốc tiếp tục xem xét cải tổ vai trò của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong việc chọn lựa và bổ nhiệm Tổng Thư ký Liên hợp quốc, việc Tổng Thư ký thường kỳ thông tin cho Đại hội đồng cũng như chế độ làm việc định kỳ giữa Chủ tịch Đại hội đồng, Chủ tịch Hội đồng Bảo an và Chủ tịch Hội đồng Kinh tế-Xã hội (ECOSOC) nhằm góp phần tăng cường sự phối hợp giữa Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an và Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Đại sứ khẳng định việc tháng 7/2008 Việt Nam đưa ra sáng kiến tham khảo ý kiến các quốc gia thành viên đối với dự thảo Báo cáo hàng năm của Hội đồng Bảo an trình Đại hội đồng Liên hợp quốc khi Việt Nam lần đầu tiên đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an chính là nhằm mục đích này.

Đại sứ cũng cam kết Việt Nam sẽ tham gia tích cực và có trách nhiệm vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm cải tổ Đại hội đồng Liên hợp quốc.
(theo Vietnamplus)