Chiến kỳ Tổng đại lý phía bắc .

Chuyên :Cung cấp các loại cá giống .
Chim trắng _ Rô đơn tính _Trê phi _Chép lai _baba _các loại .
ĐT:02113822133