Hin ti mình đang có 1 con đc Phú Quc màu vàng la, em nó khong 1 năm tui, nng 20kg, rt ngoan, trông nhà tt. Nhưng nhà nuôi nhiu quá, li có 2 con đc nên ch s chúng đt xích cn nhau thì xót lm. Mình mun tìm ch tt cho em nó. Giá cho em nó v vi ch mi là 3,5tr.
Cn thông tin gì liên lc vi mình qua s: 0913089053
Đây là hình ca em nó.