Thầy lang đa tài


8. Tài vẽ cùa sư phụ
9. Mắt mờ đầu óc vẫn tinh


10. siêu thoát